Programmi/Sintesi finali

 

PROGRAMMI/SINTESI FINALI PER CLASSI

SEDE DI VIA POLLENZA

Prime classi Seconde classi Terze classi Quarte classi Quinte classi
 1a A  2a A  3a A  4a A  5a A
 1a B  2a B  3a B  4a B  5a B
 1a C    3a C    5a C
  1a AS   2a AS   3a AS   4a AS  
 
 

INSERIMENTO PROGRAMMI/SINTESI FINALI PER CLASSI

SEDE DI VIA DEL TUFO

Prime classi Seconde classi Terze classi Quarte classi Quinte classi
 1a F  2a F  3a F  4a F  5a F
 1a G  2a G    4a G  5a G
   2a H      
     3a AE  4a AE  5a AE
     3a BE  4a BE  5a BE
 1a AL  2a AL  3a AL  4a AL  5a AL
 1a BL  2a BL  3a BL  4a BL  
 1a CL        
 
 
 
 

PROGRAMMI/SINTESI FINALI PER CLASSI

SEDE DI REBIBBIA - ITT

Prime classi Seconde classi Terze classi Quarte classi Quinte classi
 1a A  2a A  3a A  4a A  
 1a B  2a B  3a B    5a B
 1a C  2a C  3a C    5a C
 1a D  2a D    4a D  
         5a E
 1a F        

PROGRAMMI/SINTESI FINALI PER CLASSI

SEDE DI REBIBBIA - ITE

Prime classi Seconde classi Terze classi Quarte classi Quinte classi
 1a A  2a A  3a A  4a A  5a A
 1a B    3a B  4a B  5a B
 1a C    3a C    5a C
   2a D      
 1a E  2a E      
 
 

PROGRAMMI/SINTESI FINALI PER CLASSI

SEDE DI REBIBBIA - IPSC

Prime classi Seconde classi Terze classi Quarte classi Quinte classi
 1a AP

 4a AP  5a AP